Mutlucell | Kullanım Koşulları | Sizi Arayalım Aydınlatma Metni

Web sitemiz üzerinde talep edeceğiniz “Sizi Arayalım” hizmeti kapsamında İsim ve Telefon Numarası bilgilerinizin iletilmesi gerekmektedir. Tarafınızla iletişim kurulabilmesi ve hizmetin sağlanabilmesi için ilgili kişisel verilerinizin Mutlucell tarafından işlenmesi gerekmektedir.  Tarafınızca doldurulacak elektronik form ile verdiğiniz iletişim bilgileri Çağrı Merkezi birimimize aktarılacaktır. 

Aşağıda belirtilecek başvuru yöntemiyle Mutlucell’e başvurarak ilgili kişi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Mutlucell’e iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (şahsen, noter, KEP vb. yollarla), “Mutlucell Genel Müdürlük, Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi, Kat: 8, No: 27 Ortahisar, TRABZON” adresine ya da KEP adresinizden mutlucell@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.