Mutlucell | Kullanım Koşulları | Kariyer Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır

• Web sitesi üzerinden Kariyer sekmesinde tarafınızca doldurulacak ad-soyad, telefon numarası ve e-posta gibi kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; elektronik ortam aracılığıyla Mutlucell’e mesaj atabilmeniz, başvurunuz incelenebilmesi, sizinle iletişim kurulabilmesi ve işe alım sürecinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı yasa kapsamında yasal zorunluluk gereği Web sitesi ziyaretçilerinin IP ve Log kayıtları 2 yıl süre ile saklanmaktadır.
• Başvurunuz kapsamında ek olarak göndereceğiniz CV dokümanında Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) paylaşıldığı takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.
• Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.
• Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesaj alımı ve CV’lerin temin edilmesi amacıyla sınırlı olarak elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Mutlucell’in iş ortakları ve çalışanlarıyla paylaşılabilir.
• Veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz elektronik ortamda ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde yer alan başvuru formları ve çerezler vasıtasıyla toplanabilmektedir. Bunun yanı sıra başvuranın başka yöntemlerle iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplanmaktadır.

Aşağıda belirtilecek başvuru yöntemiyle Mutlucell’e başvurarak ilgili kişi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Mutlucell’e iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (şahsen, noter, KEP vb. yollarla), “Mutlucell Genel Müdürlük, Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi, Kat: 8, No: 27 Ortahisar, TRABZON” adresine ya da KEP adresinizden mutlucell@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.