Mutlucell | Kullanım Koşulları

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni

Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Mutlucell veya Şirket) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu metin; veri güvenliği için alınan teknik tedbirler hakkında bilgilendirme ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır. 

1.     Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu; Mutlucell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’dir.

2.  İşlenen Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri  

 

Abone Bilgileri:

 * Kimlik; T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, ad, soyadı, nüfus cüzdanı/pasapor/kimlik. Muadili belge sureti ve üzerinde yer alan diğer kişisel veriler, imza, imza sirküleri

* İletişim; GSM numarası, e-posta adresi, ikamet/işyeri adresi, fatura adresi, yerleşim yeri belgesi

 * Müşteri İşlem ve Finans; Faaliyet bilgileri, vergi dairesi ve numarası, fatura ve borç bilgileri, cari hesap bilgileri, abone ve hizmet numarası, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

* Hukuki İşlem; İhtilaf halinde hukuki kayıtlar, talep şikâyet bilgileri, şirketi temsile yetkili olduğuna dair belge, ticaret sicil kaydı, marka sahipliği belgesi

* Görsel Kayıt; Nüfus cüzdanı ve pasaport sureti üzerinde bulunan fotoğraf

* İşlem Güvenliği; IP ve log kayıtları, şifre ve parola bilgileri, kullanıcı bilgileri

* Diğer; unvan, unvan ispatlayıcı belge, mesleki bilgiler

* Pazarlama; Açık rıza halinde ticari elektronik ileti gönderimi için iletişim verileri 

* Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

Web Sitesi Ziyaretçisi

* İşlem güvenliği; Web sitemize yapmış olduğunuz ziyaretlere ilişkin kayıtların 5651 sayılı yasanın gerektirdiği kanuni zorunluluk sebebiyle IP adresi, log kaydı ile çerez verileri 

Çağrı Merkezi Müşterisi

* İşitsel kayıt; sesli görüşme kayıtları

* Kimlik ve diğer; Arayan ad-soyadı ve çağrı içeriğinde belirtilen diğer kişiseş veriler

3. Kişisel Veri İşlemenin Amacı, Hukuki Sebepleri ve Yöntemi

Mutlucell, 5809 sayılı Elektonik Haberleşme Kanunu kapsamında; BTK tarafından yapılan yetkilendirme çerçevesinde İşletmeci olarak tanımlanan telekomünikasyon firmasıdır. Başta 5809 sayılı Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında; kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans, hukuki işlem, işlem güvenliği, unvan/meslek verileriniz ve sesli görüşme kaydınız kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartlarına, fiziksel mekân güvenliği veri sorumlusunun meşru menfaati şartına bağlı olarak işlenebilecektir. 

Pazarlama ve elektronik ticari ileti gönderme amacıyla iletişim verilerinizin işlenmesi açık rızanızın varlığına bağlıdır. Açık rızaya başvurulan hallerde rızanızı her zaman geri çekebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz, abonelik sözleşmesinin yapılması, mevzuattan ve sözleşmeden doğan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ürün ve hizmet satılması, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faturalandırma yapılması, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki ihtilafların çözümü, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, başta Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Mutlucell, veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik veya fiziki ortamda, CCTV, çağrı merkezi aracılığıyla, e-posta kanallarıyla, abonelik sözleşmeleri, web sitesinde yer alan başvuru formları veya çerezler vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir. 

Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar, abone bilgileriniz 6098, 6102 ve 213 sayılı kanunlar gereği hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre saklanmaktadır. İşlem güvenliği kayıtları ise 5809 sayılı kanun gereği mevzuata uygun olarak iki yıl muhafaza edilir. Çağrı merkezi kayıtları 6563 sayılı kanun ve ikincil mevzuat gereği üç yıl süreyle saklanmaktadır.

4.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

Mutlucell’in veri sorumlusu sıfatıyla işlediği verileriniz yurt içi adresli serverlarda muhafaza edilmektedir. 

* Verileriniz Mutlucell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere, 

* Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

* Ürün ve hizmetlerin sunulması, ödemenin sağlanması veya tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına,

* Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, 

* Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

* Başta Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile adli ve idari makamlara,

* Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında talep halinde numaranın gizlenmesi ve ayrıntılı faturalarda gizlilik hususlarında aboneye gerekli imkân sağlanmaktadır.

5.Veri Güvenliği Tedbirleri

Mutlucell’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Mutlucell tarafından işletilen platformlara veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mutlucell bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Mutlucell, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

* Kişisel verilerin işlendiği https://www.mutlucell.com.tr/ web adresi güvenlik sertifikası olan SSL ile korunur.

* Web sitesi veya fiziki ortamdan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek güvenlik politikaları belirlenmiş, idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

* Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimi engellemek sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırılmakta, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığı test edilmektedir.

* Fiziki ortamdaki kişisel verilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesi sağlanır.

* Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

* Kurmuş olduğumuz ISO 27001:2005 sisteminin, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

* Riskler sürekli gözden geçirilir ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulanır.

* Çalışanların bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutulur.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK m. 11 kapsamında;

* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*  Kişisel verilerinizin kusurlu olarak kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mutlucell.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak 

ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Mutlucell’e iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (şahsen, noter, KEP vb. yollarla), “Mutlucell Genel Müdürlük, Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi, Kat: 8, No: 27 Ortahisar, Trabzon” adresine ya da kayıtlı elektronik posta aracılığıyla mutlucell@hs03.kep.tr adresine, veya sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığı ile info@mutlucell.com adresine iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru formumuzu indirip bize göndermek için tıklayınız